Ostu-müügitingimused


1. Mõisted

 • 1.1 Müüja – Silander ( Silander OÜ registrikood 11480026);
 • 1.2 Ostja – Müüja käest kaupa ostev täisealine füüsiline isik ja alaealine (14-18-aastane) füüsiline isik, kellel on olemas vanema või hooldaja nõusolek (välja arvatud juhul, kui alaealine isik käsutab iseseisvalt oma sissetulekut), juriidiline isik või juriidilise isiku volitatud esindaja;
 • 1.3 Eeskirjad – Ostu-müügi Eeskirjad, mis sätestavad Ostja ja Müüja omavahelised suhted, õigused ning vastutuse;
 • 1.4 Leping – Ostu – Müügi ajal Ostja ja Müüja vahel sõlmitav leping;
 • 1.5 E-pood – Müüja internetipood/ kodulehekülg (silander.eu), mille abil identifitseeritakse Ostja, tema tellimus, kontaktandmed ning andmed tasumise ja tarne kohta;
 • 1.6 Tellimus – Ostja poolt ostetavate kaupade nimekiri.

2. Üldsätted

 • 2.1 Käesolevad Eeskirjad on pooltele kohustuslik õigusdokument, mis reguleerib Ostja ja Müüja kohustusi, õigusi, kaupade ostu ja nende eest tasumise tingimusi, kaupade tarne ja tagastamise korda, poolte vastutust ning muid kaupade ostu-müügiga seotud küsimusi Müüjalt kauba ostmisel.
 • 2.2 Ostja, kes esitab Müüjale Tellimuse, on kohustatud tutvuma käesolevate Eeskirjadega ja kinnitama, et on nendega tutvunud, kui ta esitab andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks ja Tellimuse tarnimiseks.
 • 2.3 Müüjal on õigus Eeskirju igal ajal muuta, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid ning hea tava. Ostjat informeeritakse Eeskirjade muudatustest e-poe kaudu.

3. Lepingu sõlmimise hetk

 • 3.1 Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui;
 • 3.1.1 Ostja vormistab Tellimuse e-poes, esitab kõik andmed, mida on vaja Lepingu sõlmimiseks ja Tellimuse tarnimiseks ning seejärel klikib lingile ``Ostan``;
 • 3.1.2 Kui Ostja ostab telefoni teel, esitab ta Müüjale andmed, mis on vajalikud Lepingu sõlmimiseks, Tellimuse vormistamiseks ja tarneks;

4. Ostja õigused

 • 4.1 Ostjal on õigus osta kaupa Müüja käest pidades kinni järgnevatest Eeskirjadest:
 • 4.1.1 Ostjal on õigus kauba ostu-müügi lepingust loobuda ja kaup tagastada. Ostja on kohustatud Müüjat sellest kirjalikult teavitama, märkides kauba(d), mida soovitakse tagastada, ja kauba tagastamise põhjuse, nagu näeb ette Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse 4 jagu punktis 56. Õigus lepingust taganeda ning internetipoest ostetud kaup tagastada on Ostjal 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.
 • 4.1.2 Ostja võib kasutada Eeskirjade punktis 4.1.3. ette nähtud õigust ainult sel juhul, kui kaup ei olnud kahjustatud ega rikutud, kauba välimus pole oluliselt muutunud ja seda pole kasutatud.
 • 4.1.3 Juhul, kui Ostja ostab Müüja käest kaubakomplekti ja kasutades Eeskirjade punktis 4.1.1. ette nähtud õigust, soovib loobuda mõnest kaubast (kaupadest), on Ostja kohustatud tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti. Juhul, kui vähemalt üks komplekti kaupadest ei vasta Eeskirjade punktis 11.3 Sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatava kaubakomplekti vastuvõtmisest.

5. Ostja kohustused

 • 5.1 Ostja on kohustatud tasuma kaupade eest ja võtma need vastu käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.
 • 5.2 Ostja, kes teeb ostu e-poes, kohustub pidama kinni käesolevatest Eeskirjadest ja muudest tingimustest, mis on esitatud e-poes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.

6. Müüja õigused

 • 6.1 Müüjal on õigus oma äranägemise järgi kehtestada Tellimuse summa, mille puhul teostatakse Ostja Tellimuse tarne tasuta. Selle summa suurus on märgitud Müüja tarnetingimuste juures.
 • 6.2 Kui Ostja püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ilma hoiatuseta piirata või peatada e-poe kasutamisõigus.
 • 6.3 Kui Ostja valib Eeskirjade punktis 8.1.3. ette nähtud maksmise viisi – sularahas kauba tarnimise ajal, võtab Müüja Ostjaga ühendust Ostja poolt märgitud kontaktide kaudu, kui tellimuse täitmisel on tekkinud ebaselgusi. Müüja võib Ostjat teavitamata tühistada tellimuse juhul, kui Müüjal ei õnnestu saada Ostjaga kontakti 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

7. Müüja kohustused

 • 7.1 Müüja kohustub käesolevates Eeskirjades ja e-poes kehtestatud tingimustel võimaldama Ostjale e-poe teenuste kasutamise.
 • 7.2 Müüja kohustub austama Ostja õigust isikuandmete puutumatusele ja käsitlema Ostja poolt märgituid andmeid oma isiku kohta ainult Eeskirjade lõikes 12 ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 • 7.3 Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad tema poolt märgitud aadressile Eeskirjade lõikes 9 sätestatud tingimustel.
 • 7.4 Kui Müüjal pole oluliste asjaolude tõttu võimalik tarnida Ostjale tellitud kaupa, on Müüja kohustatud pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase kauba. Kui Ostja keeldub analoogset või omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa vastu võtmast, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul hetkest, mil Ostja on juba kauba eest tasunud.
 • 7.5 Kui Ostja kasutab Eeskirjade punktis 4.1.1. ette nähtud õigust ja kui Eeskirjade punktis 4.1.3. on olemas tingimus, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.

8. Kauba eest tasumise kord ja tähtajad

 • 8.1 Ostja võib tasuda kauba eest ühel järgnevalt nimetatud viisil:
 • 8.1.1 Elektrooniline pangandus – see on ettetasumine Ostja poolt kasutatava elektroonilise pangandussüsteemi kaudu. Kui kauba eest tasutakse sellisel viisil, genereeritakse elektroonilise panganduse süsteemis kauba eest tasumine vastavalt Ostja Tellimusele. Ostja kannab raha üle Müüja poolt valitud vastava panga arveldusarvele. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sellisel juhul pangal, kuna kõik rahalised operatsioonid toimuvad panga elektroonilise panganduse süsteemis.
 • 8.1.2 Pangaülekandega – see on ette tasumine, kui Ostja kannab raha üle oma arveldusarvelt Müüja arveldusarvele vastavalt esitatud Tellimuse arvele.
 • 8.1.3 Sularahas kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal – Ostja maksab kauba eest tarnimise/ vastuvõtmise ajal kaupa tarninud Müüjale või tema poolt volitatud esindajale või Müüja füüsilistes kauplustes.
 • 8.1.4 Pangaülekandega pärast kauba tarnimist – Ostja tasub kauba eest teatud perioodi jooksul, mille suhtes ta lepib eraldi Müüjaga kokku ja allkirjastab eraldi koostöölepingu.

9. Kauba tarnimine ja kättesaamine

 • 9.1 Tellides kaupa võib Ostja valida kauba tarnimisviisi, s. t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust või võtta kaup vastu Müüja füüsilistes kauplustes.
 • 9.2 Kauba tarnimine Ostjale:
 • 9.2.1 Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.
 • 9.2.2 Ostja kohustub võtma kauba vastu ise vöi märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele aadressile.
 • 9.2.3 Kauba tarnib Müüja või tema volitatud isik.
 • 9.2.4 Kauba tarnimise (transportimise) tasu arvestatakse olenevalt Tellimuse suurusest ja tarne asukohast:
 • 9.2.4.1 Tasuta – kui ostukorvi summa ületab 85€:
 • 9.2.4.2 Kui ostukorvi summa ei ületa 85€ - rakendub tarnimise tasu vastavalt e-poes toodud hinnakirjale.
 • 9.2.5 Kui Ostja soovib, et kaup tarnitakse Eestist välja, tuleb tarnetingimused kooskõlastada eraldi lepinguga.
 • 9.3 Ostja või muu Tellimuse koostamisel märgitud isik peab kauba vastu võtma Müüja füüsilistes kauplustes, kui Müüja on kinnitanud, et Tellimus on valmis.
 • 9.4 Kui Ostja esitab Tellimuse tööpäeval enne kella 15:00, tarnib müüja või tema volitatud isik kauba 1-10 tööpäeva jooksul. Kui esinevad häired või on kaubapuudus, on Müüja kohustatud viivitamatult informeerima Ostjat võimalikust pikemast kauba tarnimise perioodist ja kui Ostja sellega nõustub jätkab Müüja Tellimuse täitmist.
 • 9.5 Ühelgi juhul ei vastuta Müüja kauba mitteõigeaegse tarnimise eest, kui kaupa ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.
 • 9.6 Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos Müüjaga või tema volitatud isikuga kontrollima saadetise ja kauba (kaupade) seisundit ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, mis sätestab, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisundis, kaubal ei ole kahjustusi, mille tekkimise põhjuseks võiks olla tootmispraak ning et Tellimus (kaubad) on komplekteeritud õigesti (ei esine puudusi, mida saab tuvastada kauba välise vaatluse käigus). Kui Ostja märkab, et saadetise pakend on kahjustatud, kaup (kaubad) on kahjustatud ja/ või esineb mittevastavusi kauba (kaupade) komplekteerimisel, peab Ostja selle märkima saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja/ või kauba (kaupade) kahjustuste/ mittevastavuste akti. Kui Ostja ei teosta neid toiminguid, on Müüja vabastatud vastutusest kauba kahjustuste eest, juhul kui selliste kahjustuste põhjuseks ei ole tootmispraak ning kauba vale komplekteerimise, juhul kui neid mittevastavusi saab avastada kauba välise ülevaatluse ajal.

10. Kauba kvaliteedigarantii ja kasutuskõlblikuse tähtaeg

 • 10.1 Iga Müüja poolt müüdava kauba omadused on märgitud iga kauba juures olevas kauba kirjelduses.
 • 10.2 Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värvitoon, kuju või muu parameeter ei vasta kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvitoonile Ostja poolt kasutatava arvutiekraani omaduste tõttu.
 • 10.3 Müüja annab teatud kauba liikidele ja teatud esemetele kvaliteedigarantii, mille konkreetne kehtivusaeg ja muud tingimused on märgitud selliste kaupade kirjeldustes.
 • 10.4 Müüja poolt antav kvaliteedigarantii ei piira ega kitsenda tarbija õigusi, mis on seadusandluses sätestatud õigusaktides kauba mittesobiva kvaliteedi või teenuse korral.
 • 10.5 Müüja ei osuta kauba garantiihoolduse teenuseid, suunates igal ajal konkreetsel juhul Ostja garantiiteenindust osutavasse keskusesse.
 • 10.6 Kui õigusaktidele tuginedes on konkreetsele kaubale määratud teatud kasutuskõlblikkuse tähtaeg, on Müüja kohustatud müüma sellise kauba Ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus kasutada sellist kaupa kuni kasutuskõlblikkuse tähtaja lõpuni.

11. Kaupade tagastus ja ümbervahetamine

 • 11.1 Müüdud kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse ümber ja tagastatakse juhindudes Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest.
 • 11.2 Kui Ostja soovib tagastada kaupa Eeskirjade punktis 11.1. märgitud juhtudel, peab Ostja esitama Müüjale kirjaliku tagastamise taotluse. Seda tuleb teha vastavalt Eeskirjade punktile 4.1.2.
 • 11.3 Kauba tagastamisel tuleb täita järgnevaid tingimusi:
 • 11.3.1 Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis (seda punkti ei rakendata, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup);
 • 11.3.2 Kaup peab olema Ostja poolt rikkumata;
 • 11.3.3 Kaup peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (rikkumata etikett, pakend, terve kaitsekile jne. Punkti ei rakendata kui, tagastatakse ebakvaliteetne kaup);
 • 11.3.4 Tagastatav kaup peab olema kauba originaalseisundis;
 • 11.3.5 Kauba tagastamisel tuleb esitada Müüjale kauba ostmist tõendav dokument ja kirjalik kauba tagastamise taotlus.
 • 11.4 Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatava kauba vastuvõtmisest juhul, kui Ostja ei pea kinni selles paragrahvis sätestatud kauba tagastamise tingimustest.
 • 11.5 Ostja võib tagastatava kauba ise viia Müüja füüsilistesse kauplustesse märgitud tööajal või saata kauba kasutades enda poolt valitud kullerteenuseid. Juhul, kui kaup tagastatakse tuginedes punktis 4.1.2. ettenähtud õigusele, peab kauba tagastuskulud tasuma Ostja. Kui tagastatakse vale ja/ või ebakvaliteetne kaup, on Müüja kohustatud võtma kauba vastu ja vahetama selle ümber analoogse kauba vastu. Juhul kui Müüjal ei ole analoogset kaupa, peab ta tagastama Ostjale kauba (kaupade) eest makstud raha.
 • 11.6 Kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja e-poe kauba tagastamise ja ümbervahetamise reeglitest.
 • 11.7 Raha tagastatud kauba eest kantakse kõigil juhtudel üle maksekorraldusega ja ainult maksja pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Müüjani, ja eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul kauba tagastanud.

12. Isikuandmete kaitse

 • 12.1 Ostja, esitades Tellimuse Müüjale peab esitama isikuandmed, millele tuginedes saab Müüja Ostjat identifitseerida ja võtta ühendust, kui on vaja lisainfot või kasutada neid otseturunduse eesmärgil.
 • 12.2 Ostja, esitades Tellimuse, nõustub et tema e-maili aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivsed teated, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.
 • 12.3 Kui Ostja ei soovi, et tema e-maili või telefoni kasutatakse otseturunduse eesmärgil, peab ta sellest Müüjat informeerima.
 • 12.4 Müüja kinnitab, et Ostja poolt märgitud isikuandmeid käsitletakse ainult kauba ostmisel Müüja käest ning otseturunduse eesmärgil (v.a. juhul kui Ostja teatab Eeskirjade punktis 12.3 sätestatud korras, et ei soovi tema isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja iskuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes ostuavad kauba tarnimise või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 • 12.5 Isikuandmeid, mida Ostja kasutab teostades korraldusi oma krediit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides, käideltakse turvalisel ühenduse SSL (inglise keeles Secure Socket Layer) serfikaate. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Ostja.
 • 12.6 Ostjal kui andmesubjektil, on õigus saada infot selle kohta, kuidas käsitletakse tema isikuandmeid, neid korrigeerida, kustutada või mitte nõustuda nende käsitlemisega.
 • 12.7 ``Küpsise`` definitsioon - ``küpsis`` on väike tekstfail, mille veebisait salvestab Teie seadmesse, kui te saiti külastate. See võimaldab meil meelde jätta näiteks Teie kasutajanime ja keele. Nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tulete.
 • 12.8 Selleks, et Ostjal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus e-poes, sisestab Müüja Ostja seadmesse infot - ``küpsiseid``. Sisestatud infot kasutab Müüja Ostja kui endise e-poe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud kauba kohta. Ostjal on võimalus vaadata üle, millist infot (``küpsiseid``) on Müüja sisestanud ja ta võib kustutada osad või kõik sisestatud ``küpsised``. Ostjal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (``küpsiseid``) sisestatakse ja kasutatakse tema seadmes, kuid sellisel juhul võivad teatud e-poe funktsioonid olla Ostjale kättesaamatud. Ostja, aksepteerides Eeskirju, nõustub, et tema seadmesse sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Ostja igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi või pöördudes Müüja poole.
 • 12.9 Ükskõik millise taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete käsitlemisega, peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Müüja, saades Ostjalt vastava taotluse või korralduse, saadab Ostjale hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku vastuse.
 • 12.10 Kui Ostja ei nõustu käesolevas Eeskirjade paragrahvis toodud isikuandmete kaitse sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada e-poe teenuseid.

13. Vastutus

 • 13.1 Ostja vastutab täielikult esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja omab õigust nõuda, et Ostja hüvitaks otsese kahju.
 • 13.2 Ostja vastutab toimingute eest e-poe kasutamise ajal.
 • 13.3 Müüja vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, eirates Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega vaatamata sellele, et vastav võimalus Ostjale anti.
 • 13.4 Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite, kelle teenuseid Ostja tellib, nõuetekohase mõlemapoolsete kohustuste täitmise eest.
 • 13.5 Süüdiolev pool peab hüvitama teisele poolele tekitatud otsese kahju.

14. Lõppsätted

 • 14.1 Käesolevad Eeskirjad on koostatud juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 • 14.2 Käesolevate Eeskirjade alusel tekkivatele suhetele rakendatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.
 • 14.3 Kõik käesolevate eeskirjade täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppida ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.